INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

UNIQA pojišťovna, a.s.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost UNIQA pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 6, Evropská 136/810, PSČ 160 00, IČO: 49240480, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 2012, telefonní číslo: 488 125 125, e-mail: info@uniqa.cz (dále též “UNIQA“), jakožto správce osobních údajů, si Vás tímto dovoluje informovat o způsobu a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů a poučit Vás o právech, která jakožto subjekty osobních údajů máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů na straně UNIQA.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů UNIQA, která je osobou, za kterou se se svými podněty, uplatněnými právy a dalšími požadavky můžete obracet, je: Mgr. Karel Polák, e-mail: osobniudaje@uniqa.cz.

Žádosti je možné podávat pomocí Call centra na telefonním čísle 488 125 125, emailem s kvalifikovaným elektronický podpisem, datovou schránkou na adresu společnosti (andcicx) nebo dopisem s ověřeným podpisem.


I. Rozsah zpracování osobních údajů
UNIQA zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, jejichž přehled je uveden na této stránce. 

Subjekty, jejichž osobní údaje UNIQA zpracovává, mohou být zejména klienti a potenciální klienti UNIQA především pojistníci a pojištění, návštěvníci webových stránek a uživatelé jiných komunikačních a obchodních kanálů, další účastníci pojistných vztahů (poškození, účastníci, svědci pojistných událostí, likvidátoři, znalci a technické osoby), zaměstnanci UNIQA, popř. další subjekty, ke zpracování jejichž osobních údajů svědčí UNIQA oprávněný zájem.

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém jste je coby subjekt údajů UNIQA poskytl, a sice v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu s UNIQA, nebo které UNIQA shromáždila jinak a zpracovává je v souladu s platnými a účinnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností UNIQA. Osobní údaje získává UNIQA přímo od subjektu údajů, od třetích subjektů a z veřejných evidencí.


II. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
Mezi osobní údaje, které o Vás UNIQA v nezbytném rozsahu zpracovává, patří základní a rozšířené identifikační údaje subjektů sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů, bankovní spojení, identifikační údaje subjektu pro přístup do informačních systémů a komunikačních kanálů UNIQA, osobní údaje a identifikační údaje nezbytné pro sjednávání a plnění pojistných produktů, korespondence a jiná komunikace se subjektem, zvláštní kategorie osobních údajů, zejména informace o zdravotním stavu a dynamický biometrický podpis, osobní údaje třetích osob nezbytné pro plnění povinností UNIQA vůči subjektu a těmto třetím osobám, osobní údaje zaměstnanců UNIQA a informace obchodní a marketingové povahy. Podrobný přehled osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, naleznete zde.

Dynamický biometrický podpis a údaje o zdravotním stavu jsou osobními údaji, jež spadají do zvláštní kategorie osobních údajů, jejichž zpracování je přípustné pouze za podmínek vymezených v článku 9 odst. 2 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zejména v případě, kdy subjekt údajů udělil výslovný souhlas se zpracováním těchto osobních údajů pro jeden nebo více stanovených účelů.


III. Účely a právní základ pro zpracování osobních údajů
UNIQA shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze za stanoveným účelem, v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění tohoto stanoveného účelu. UNIQA zpracovává osobní údaje za účelem dodržení právní povinnosti UNIQA, jednání o uzavření nebo změně smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, plnění takové smlouvy, ochrany práv a právem chráněných zájmů UNIQA nebo třetí osoby, provedení výběrového řízení na volná pracovní místa, zasílání marketingových zpráv, informování o nabízených pojistných produktech a jiných obchodech nebo službách, či o jejich změnách, nabízení pojistných produktů a jiných obchodů nebo služeb, včetně produktů a služeb třetích osob, zprostředkovaných UNIQA. Podrobný přehled účelů a právních základů pro zpracování osobních údajů (plnění právní povinnosti, oprávněný zájem UNIQA a třetí strany) naleznete zde.


IV. Příjemci osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracovává přímo UNIQA nebo zpracovatelé v České republice i v zahraničí, kteří rovněž poskytují dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany osobních údajů. Zpracování osobních údajů probíhá v technicky i fyzicky zabezpečených elektronických informačních systémech.

Mezi oprávněné zpracovatele a příjemce Vašich osobních údajů patří mateřská společnost UNIQA v Rakousku a další společnosti v rámci pojišťovací skupiny UNIQA, pojišťovací zprostředkovatelé a jiné oprávněné osoby na základě právních předpisů v oblasti pojišťovnictví, poskytovatelé IT, komunikačních a souvisejících služeb (např. tiskové a poštovní služby, dlouhodobá fyzická archivace, poskytovatelé služeb přímého marketingu), poskytovatelé asistenčních, poradenských a dalších služeb, zajistitelé a mezinárodní pojistitelé (UNIQA Re AG se sídlem ve Švýcarsku, Everest Re Group, Ltd. se sídlem ve Spojených státech amerických, UNIQA International AG se sídlem v Lichtenštejnsku, AXA Corporate Solutions Assurance a AXA Corporate Solutions Niederlassung se sídlem ve Švýcarsku, AXA Corporate Solutions Assurance Hong Kong se sídlem v Hong Kongu a QBE Insurance Group Limited se sídlem v Austrálii). V zákonem stanovených případech mohou být osobní údaje zpřístupňovány i v rámci výměny informací mezi pojišťovnami, bankami a Českou kanceláří pojistitelů a dále veřejnoprávním orgánům.

Podrobné informace o subjektech, se kterými v současné době UNIQA spolupracuje a jimž některé osobní údaje předává, naleznete v seznamu zpracovatelů zde.

UNIQA nemá mimo předávání osobních údajů mateřské společnosti a zajišťovatelům v úmyslu předat jakékoliv Vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. 

Vaše osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (soudům, policii, notářům, finančním úřadům apod., v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí) nebo je UNIQA může přímo poskytnout jiným subjektům v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem.


V. Doba zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje jsou uloženy u UNIQA po dobu nezbytnou pro naplnění stanoveného účelu, v žádném případě déle. Pro poskytování služeb zpracovává Správce osobní údaje subjektu údajů po dobu trvání smlouvy uzavřené s daným subjektem údajů, po ukončení smluvního vztahu po dobu vyžadovanou právními předpisy (5 – 15 let) anebo nezbytně nutnou.


VI. Poučení o právech subjektů údajů
UNIQA zpracovává osobní údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou právními předpisy stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. 

Zpracovává-li UNIQA osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů, může subjekt údajů takový souhlas kdykoli bez jakýchkoli vícenákladů odvolat. Odvoláním tohoto souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Odvolat souhlas lze kdykoli písemně resp. zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní adresu UNIQA, a to bez jakýchkoli následků pro stávající anebo budoucí smluvní vztahy mezi subjektem údajů a UNIQA.

Při zpracování Vašich osobních údajů v rámci nabídky a uzavírání smluv v případě některých pojistných produktů Správce (např. u pojištění dopravních prostředků) může docházet k automatizovanému rozhodování včetně rozhodnutí o uzavření pojistné smlouvy anebo stanovení výše pojistného. O tomto postupu je vždy každý subjekt údajů zvlášť informován. Coby subjekt údajů máte právo získat od UNIQA potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím.

UNIQA je Vám povinna poskytnout na Vaši žádost kopii zpracovávaných osobních údajů. Máte právo na to, aby UNIQA bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají.

Máte právo z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, je-li zpracování prováděno pro účely oprávněných zájmů UNIQA či třetí strany, včetně souvisejícího profilování. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci tak, aby osobní údaje byly předány přímo UNIQA druhému správci, je-li to technicky proveditelné. Výkonem práva na přenositelnost osobních údajů není dotčeno právo subjektu údajů na výmaz osobních údajů. Máte právo na to, aby UNIQA bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se Vás týkají, a není-li zde jiný právní titul, UNIQA má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat.

Seznam případů, důvodů a životních situací, umožňujících uplatnění Vašich práv coby subjektu osobních údajů, naleznete zde.

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů může se subjekt údajů obrátit na UNIQA nebo se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, www